Användaravtal

Detta avtal för tillgång till Tjänsten Pensionera.se (“Huvudavtalet") har ingåtts mellan Pensionera Förmedling i Sverige AB, organisationsnummer 556976-8269, Gumshornsgatan 7, 114 60 Stockholm ("Förmedlaren"), och Användaren. Förmedlarens vid var tid gällande "Allmänna villkor" utgör en del av Huvudavtalet.

§1. Allmänt

De ord och begrepp som definieras i Huvudavtalet skall äga motsvarande tillämplighet i Allmänna villkor. Om det i Huvudavtalet och dessa Allmänna villkor förekommer motstridiga bestämmelser har Huvudavtalet företräde framför dessa Allmänna villkor.

Tjänsten Pensionera.se ger individuell placeringsrådgivning för pensionssparande och ger underlag för Användarens val av fonder och fördelning av kapital inom valda pensionsförsäkringar ("Tjänsten Pensionera.se").

Tjänsten Pensionera.se ger en personlig pensionsprognos och förslag på hur Användaren kan anpassa sitt pensionssparande i syfte att uppnå maximal förväntad avkastning med rekommenderad eller önskad riskprofil.

Tjänsten Pensionera.ses funktion bygger på flertalet faktorer exempelvis att:

  • Löneprofil och förväntad löneutveckling skiljer sig avsevärt åt mellan olika personer.
  • Värdet av en traditionell livförsäkring skiljer sig åt med avseende på försäkringsgivare samt vilken andel av försäkringskapitalet som är garanterat.
  • Olika försäkringsgivare har olika utbud av fonder och olika förvaltningskostnader. Personer med i övrigt lika förutsättningar bör därför välja fonder med hänsyn tagen till respektive försäkringsgivares utbud och kostnader.
  • Riskpreferenser skiljer sig väsentligt åt mellan olika personer.

Baserat på uppgifter om bland annat ovanstående faktorer samt på personligt lämnade uppgifter analyserar Tjänsten Pensionera.se först försäkringstagarens totala försäkringssparande och sammanställer därefter en individuell prognos för försäkringstagarens framtida pension samt placeringsförslag för försäkringstagarens fondförsäkringar där förändringar är möjliga. Tjänsten Pensionera.se syftar till att ge ett optimerat placeringsförslag med avseende på bland annat risknivå, riskspridning och fondval för att ge försäkringstagaren en högre avkastning och ett tryggare pensionssparande.

§2. Avgift och avtalsperiod m.m.

§2.1. Detta avtal gäller under en första period om tolv månader från det att Användaren registrerats som Användare av Tjänsten Pensionera.se och därefter tills vidare utan uppsägningstid.

§2.2. Bastjänsten för Pensionera.se är kostnadsfri. För kunder som väljer att köpa en betaltjänst är avgiften för Tjänsten "Rekommendationer" för närvarande 150 kronor per månad och Användare. Avgiften för Tjänsten "Premium" är för närvarande 299 kronor per månad och Användare.

§2.3. För den kostnadsfria bastjänsten Pensionera.se finns ingen bindningstid. Uppsägning sker skriftligen till Förmedlaren som avslutar Användarens tjänster och avregistrerar Användaren från Pensionera.se. Ifall ytterligare tjänster har införskaffats av Användaren kan dessa falla under andra bindningstider som framgår vid köp och kan ses under sidan "Mina abonnemang" på Pensionera.ses webbplats. Genom webbplatsen kan alla abonnemang avslutas när som helst. Ifall en bindningstid är aktiv på abonnemanget schemaläggs det för automatisk uppsägning så snart bindningstiden löper ut, utan krav på ytterligare åtgärd från Användaren.

Om detta avtal

Genom att klicka "Gå vidare" godkänner beställaren Pensioneras avtal ("Huvudavtalet") samt allmänna villkor. Om Användaren avstår från detta innebär det att denne tyvärr ej kan beställa tjänsten.


Allmänna villkor för Individuell analys- och rådgivningstjänst

Dessa allmänna villkor gäller mellan "Användaren" och Pensionera Förmedling i Sverige AB, organisationsnummer 556976-8269, vilka gemensamt benämns "Parterna".

§1. Allmänt

§1.1. Pensionera Förmedling i Sverige AB skall genomföra en individuell analys av Användarens pensionssparande med hjälp av tjänsten Pensionera.se.

§1.2. Pensionera Förmedling i Sverige AB har för detta uppdrag rätt att för Användarens räkning inhämta uppgifter om Användarens pensionssparande för att använda dessa i tjänsten Pensionera.se.

§1.3. Tjänsten Pensionera.se ger råd om val av fonder för alla av försäkringsgivarna på den svenska marknaden.

§1.4. Tjänsten Pensionera.se bygger på information som tillhandahålls i elektronisk form från försäkringsgivare och myndigheter samt från användarupplysningarna. Användaren ansvarar för att komplettera med information som ej inkommer på detta sätt.

§1.5. Användaren åtar sig att lämna Pensionera Förmedling i Sverige AB de upplysningar och fullmakter som Pensionera Förmedling i Sverige AB efterfrågar för att kunna tillhandahålla Tjänsten Pensionera.se.

§1.6. Genom Tjänsten Pensionera.se kommer Användaren i vissa fall att rekommenderas att genomföra förändringar i pensionssparandet (fondbyten). Användaren måste själv godkänna ett föreslaget fondbyte genom att underteckna fondbytesblankett och skicka in denna enligt anvisningar eller genomföra fondbytena på respektive försäkringsgivares onlinetjänst. Fondbytesblanketter tillhandahålls via Pensionera Förmedling i Sverige ABs onlinetjänst eller sänds via e-post till den e-postadress som Användaren har uppgett till Pensionera Förmedling i Sverige AB.

§2. Ansvar

§2.1. Givna rekommendationer och prognoser är ett resultat av användande av teoretiska modeller, gjorda bedömningar och uppskattningar. Dessa är inte förenade med några garantier om framtida ekonomisk utveckling av Användarens sparandekapital. Utöver Användarens personliga uppgifter baseras Tjänsten Pensionera.ses resultat på offentligt tillgänglig information från källor som i sig innehåller felmarginaler och osäkerhet.

§2.2. Om Pensionera Förmedling i Sverige AB uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att iakttaga god försäkringsförmedlingssed enligt Lag om försäkringsförmedling (2005:405) och inte med tillbörlig omsorg tillvaratagit Användarens intressen är Pensionera Förmedling i Sverige AB ersättningsskyldig för skada som därigenom drabbar Användaren. Ersättningen är begränsad till 1 120 200 Euro per skada, som följer enligt Lag om försäkringsförmedling (2005:405). Oaktsamhet skall inte anses föreligga på den grunden att utfallet i vissa placeringar varit negativt eller mindre förmånligt än andra placeringsalternativ. Oaktsamhet skall inte heller anses föreligga så länge ett placeringsförslag kan anses ha varit motiverat mot bakgrund av den information som fanns tillgänglig för Pensionera Förmedling i Sverige AB vid tidpunkten då placeringsförslaget lämnades samt Tjänsten Pensionera.ses funktion och omfattning.

§2.3. Pensionera Förmedling i Sverige AB ansvarar inte för skada eller förlust, som uppkommit till följd av att Användaren åsidosatt sina skyldigheter enligt detta avtal, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter till Pensionera Förmedling i Sverige AB, underlåtit eller varit i dröjsmål med att till Pensionera Förmedling i Sverige AB lämna uppgifter. Pensionera Förmedling i Sverige AB ansvarar inte heller för sådana situationer då Användaren har frångått Pensionera Förmedling i Sverige ABs rekommendationer eller för skada som uppstått genom fel eller fördröjning eller annat som påverkas av extern part, såsom exempelvis försenat genomförande av fondbyten på grund av postgång eller lång handläggningstid hos försäkringsgivare eller för skada som uppstått på grund av avbrott i Tjänsten Pensionera.se på grund av t.ex. tekniskt underhåll eller driftsstörning.

§2.4. Pensionera Förmedling i Sverige AB ansvarar inte för indirekt skada eller för skada som beror på omständighet utanför Pensionera Förmedling i Sverige ABs kontroll, såsom lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet, exempelvis data eller teleavbrott. Ansvarsbefrielsen gäller också om Pensionera Förmedling i Sverige AB vidtar eller är föremål för sådan åtgärd eller omständighet.

§2.5. Eventuellt anspråk på ersättning på grund av felaktigt utfört uppdrag skall skriftligen meddelas Pensionera Förmedling i Sverige AB inom skälig tid efter det att Användaren har uppmärksammat eller borde ha uppmärksammat att skada uppkommit. Användaren är införstådd med att Pensionera Förmedling i Sverige AB inte har något ansvar utöver vad som uttryckligen anges i denna punkt 2.

§3. Användarnamn och lösenord

§3.1. Pensionera Förmedling i Sverige AB skall tilldela varje Användare ett personligt konto på Pensionera Förmedling i Sverige ABs webbtjänst. För att säkerställa skyddet av de Användarupplysningar som finns på kontot kräver Pensionera Förmedling i Sverige AB att Användaren loggar in på kontot med BankID.

§4. Användarupplysningar m.m.

§4.1. Värdet av de resultat och den information som framkommer vid användningen av Tjänsten Pensionera.se är beroende av att Användaren löpande tillhandahåller korrekt och fullständig information till Pensionera Förmedling i Sverige AB. Användaren ansvarar för att kontrollera lämnad information och att tillse att denna är korrekt och uppdaterad.

§5. Avgift

§5.1. Användaren ska erlägga avgift till Pensionera Förmedling i Sverige AB för Tjänsten Pensionera.se "Rekommendationer" och "Premiumtjänsten" enligt Pensionera Förmedling i Sverige ABs vid var tid tillämpade prislista.

§5.2. Meddelande om ändringar i Pensionera Förmedling i Sverige ABs Avgift skall avsändas till Användaren senast en månad innan ändringen träder ikraft.

§5.3. En Användare som inte accepterar en höjning av avgiften kan välja att säga upp Tjänsten Pensionera.se till upphörande innan ändringen träder ikraft och den nya avgiften skall i sådant fall inte gälla i förhållande till sådan Användare under uppsägningstiden.

§6. Tjänsten Pensionera.ses upphörande

§6.1. Denna Rådgivningstjänst gäller, om inte annat avtalats, under en första period om tolv månader. Om denna Rådgivningstjänst ej sägs upp av någon av Parterna senast en(1) månad före vid var tid gällande avtalsperiods utgång förlängs därefter Tjänsten Pensionera.se med tre(3) månader i taget.

§6.2. Uppsägning av avtalet skall ske genom ett skriftligt meddelande eller via Pensionera Förmedling i Sverige ABs webbtjänst. Efter uppsägningstiden kommer Användarens åtkomstmöjlighet till Tjänsten Pensionera.se att upphöra och inga ytterligare råd kommer att ges inom ramen för Tjänsten Pensionera.se.

§6.3. Användare som har köpt tjänsten på distans har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Det innebär att användaren har möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att den beställde tjänsten. Om användaren ångrar sitt val av Pensioneras placeringsrådgivningstjänst så skall Pensionera Förmedling i Sverige AB meddelas i enlighet med 6.2.

§7. Behandling av personuppgifter

§7.1. Användaren är införstådd med att Pensionera Förmedling i Sverige AB kommer att behandla personuppgifter (såväl av Användaren själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) och dela dessa med försäkringsgivare och andra i den utsträckning det krävs för att Pensionera Förmedling i Sverige AB skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal. Pensionera Förmedling i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för dessa personuppgifter och åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen.

§7.2. Användaren har rätt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift, samt att en gång per år efter skriftlig begäran och utan kostnad få veta vad som registrerats om Användaren.

§8. Övriga bestämmelser

§8.1. Meddelande som ges av Användaren till Pensionera Förmedling i Sverige AB enligt detta avtal skall vara på svenska och skickas genom Pensionera Förmedling i Sverige ABs webbtjänst alternativt med e-post till info@pensionera.se. Ärendet behandlas då av Pensioneras klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor.

§8.2. Meddelande som ges av Pensionera Förmedling i Sverige AB till Användaren skall vara på svenska och skickas till Användaren genom Pensionera Förmedling i Sverige ABs webbtjänst alternativt till Användarens folkbokföringsadress.

§8.3. Användaren får ej överlåta avtal. Pensionera Förmedling i Sverige får dock utan Användarens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt avtalet.

§8.4. Pensionera Förmedling i Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Meddelande om ändringar i de allmänna villkoren skall avsändas till Användaren senast en månad innan ändringen träder i kraft.

§8.5. En Användare som inte accepterar en villkorsändring som innebär en väsentlig nackdel för Användaren kan välja att säga upp avtalet till upphörande innan ändringen träder ikraft och den meddelade ändringen skall i sådant fall inte gälla i förhållande till sådan Användare under uppsägningstiden.

§9. Tillämplig lag och tvister

§9.1. Svensk lag skall tillämpas på detta avtal och tvister med anledning av detta avtal skall handläggas av svensk allmän domstol.

Om dessa allmänna villkor

Genom att klicka "Gå vidare" godkänner beställaren Pensioneras avtal ("Huvudavtalet") samt allmänna villkor. Om Användaren avstår från detta innebär det att denne tyvärr ej kan beställa tjänsten.

Misslyckades

Lyckades!

Är du säker?

Ja Nej